TürkçeBAŞKAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Gömeç Belediye Ba?kan? Mehmet ?rem Himam Gömeç Bal?kç? Bar?na??n? ziyaret ederek Bal?kç? Bar?na??nda devam eden çal??malar? yerinde inceleyerek çal??malar hakk?nda bilgi ald?. Gömeç Belediye Ba?kan? Mehmet ?rem H?MAM, Gömeç belediyesi Fen ??leri Müdürü Emine SUCU ile birlikte Gömeç Sahilde bulunan bal?kç? bar?naklar? bölgesinde yap?lan çal??malar? yerinde incelediler. Yeni kurulum a?amas?nda olan Gömeç Bal?kç?lar Kooperatifi Kurucu Ba?kan? ?eref LALE ve Bal?kç?lar?n haz?r bulundu?u ziyarette çal??malar? yerinde de?erlendiren Gömeç Belediye Ba?kan? Mehmet ?rem Himam yapt??? aç?klamada' Bal?kesir Büyük?ehir Belediyesi ile yapm?? oldu?umuz yo?un görü?meler neticesinde ba?layan alan çal??mas? bittikten sonra giri?teki kanal a?z?n? da düzenleyerek teknelerin bulundu?u bölgede gelgitle biriken kirlili?in olu?umunu en aza indirmeyi dü?ünüyoruz. Y?llarca kay?klar?n ve teknelerin ba?land??? alan bir düzensizlik içindeydi, bölge giri?indeki kaya sular çekildi?i zaman bal?kç?lar?m?z?n teknelerine zarar veriyordu. Bizlerde bal?kç?lar?m?z?n ve özel teknesi olan vatanda?lar?m?z?n daha güvenli ve modern bir limana kavu?malar? için Bal?kesir Büyük?ehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ?daresi Genel Müdürlü?ü ve Gömeç belediyesi Fen i?leri Müdürlü?ümüze ba?l? ekiplerimiz ile k?sa süre içerisinde liman?n düzenlemesini tamamlamay? hedefliyoruz. Yak?n zamanda resmiyete kavu?acak olan Bal?kç?l?k Kooperatifinin ve Bal?kç? esnaflar?m?z?n rahat ve güvenli bir ?ekilde i?lerini yapabilmeleri için elimizden gelen deste?i sa?l?yoruz. ' dediAYVALIK