TürkçeGÖMEÇ BELEDİYESİ BORÇ YAPILANDIRMALARI İÇİN BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLADI

GÖMEÇ BELED?YES? BORÇ YAPILANDIRMALARI ?Ç?N BA?VURULARI ALMAYA BA?LADI Gömeç Belediye Ba?kan? Mehmet ?rem Himam ç?kart?lan 7256 say?l? kanun çerçevesinde belediyeye borcu olan vatanda?lar?n bu borçlar?n? yap?land?rabileceklerini söyledi. Himam, yap?land?rma için son ba?vuru tarihinin 31 Aral?k 2020 oldu?unu belirtti. Belediyemize olan borçlar?n?n faiz indirimleri ile birlikte yap?land?r?lmas? için ba?vurular? almaya ba?lad?klar?n? dile getiren Ba?kan Himam, 31 A?ustos 2020 öncesi borçlar?n yap?land?rma kanunu içerisine al?nd???n? ve vatanda?a büyük bir kolayl?k sa?land???n? belirtti. Himam, “Ç?kart?lan 7256 say?l? kanun ile vatanda?lar?m?za geçmi? dönem borçlar?n? ödemek için büyük bir imkan sunulmu?tur. Belediyeler de bu kapsam içerisine dahil edilerek belediyeye borcu olan vatanda?lar?m?z da bu f?rsattan yararlanabilecek. Bu zamana kadar borçlar?n? ödeyememi? olan vatanda?lar?m?z belediyemize gelerek borçlar?n? yap?land?rma imkân?ndan faydalanabilirler.” dedi. Borçlar online tahsil edilebilecek Gömeç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Zuhal Keskin, belediyeye borcu olan ve yap?land?rmadan faydalanmak isteyen vatanda?lar?n internet üzerinden ön ba?vurular?n? yapabileceklerini söyledi. Pandemi nedeniyle belediyeye gelerek bizzat ba?vurmak istemeyen vatanda?lar için e-belediyecilik kapsam?nda hizmete sunduklar? adresten online olarak ba?vuru yapabileceklerini hat?rlatan Keskin, “7256 say?l? yasa kapsam?nda Belediyemize ait 31 A?ustos öncesine ait su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ve di?er borçlarla ilgili yap?land?rmalar yap?labilecek. Yap?land?r?lan borçlara 6 aydan 18 aya kadar iki?er ayl?k dönemler halinde ödeme imkân? sa?lanacak. Ancak borçlar?n 31 Ocak 2021 tarihine kadar pe?in ödenmesi durumunda tüm gecikme cezalar? ve faizlerin neredeyse %95’i dü?ecek ve sadece borcun asl?n?n ödenmesi gibi birçok kolayl?k da sa?lanacak. https://ebelediye.gomec.bel.tr/adresinden yap?land?rma yapmak isteyenler online ba?vuru yapabilecekler.” dedi. Pe?in ödemeler daha avantajl? Borç yap?land?rmalar?nda pe?in ödemelerin daha avantajl? olaca??n? ifade eden Mali Hizmetler Müdürü Zuhal Keskin, yap?land?rmadan faydalanmak isteyen vatanda?lar?n bir an önce ba?vurular?n? yaparak son günlere b?rakmamalar?n? istedi.AYVALIK


20/01/2021 Gün Ortalama:1118  Bugün71 ziyaret var  Sitede 3 Kişi var  IP:3.239.233.139